Valná hromada Spolku rodáků 2014

Na letošní Valné hromada spolku rodáků se první neděli v únoru 2.2. 2014 sešlo 48 členů spolku.

Hned po zahájení schůze jsme tichou vzpomínkou uctili členy, kteří v loňskem a letošním roce zesnuli, byli to pan František Moser, Ing. Jiří Říha, Jan Buřič, Jan Duspiva, Václav Hajský, Božena Částková , Jaroslav Zdeněk a Mons. Karel Fořt

K. Halml vzpomenul na život a práci Mons. Karla Fořta, čestného člena spolku rodáků, který zemřel 21. ledna 2014. Na závěr vzpomínky jsme slyšeli hlas zvonu Gorazd, jehož byl donátorem. Pan starosta Zrůbek přednesl návrh na přejmenování části Plzeňské ulice z náměstí ke křižovatce na ulici Monsignora Karla Fořta.

Po této smutné a důstojné části pokračovala valná hromada určeným programem.

Pan Jiří Zahnbauer ve zprávě zhodnotil akce v uplynulém roce.

Všechny výlety a besedy naplánované v programu na rok 2013 jsme splnili. O každé akci jsme vás na našich webových stránkách informovali. K 31.12. 2013 měl spolek 126 členů.

Dalším bodem programu valné hromady bylo seznámení účastníků s hospodařením spolku a revizní zprávou.

Pan Lukeš dále přiblížil akce naplánované na rok 2014. Byl také přednesen návrh rozpočtu na rok 2014, který stejně jako přehled hospodaření v uplynulém roce připravila hospodářka paní Anna Křesáková.

Diskuse byla velmi živá a týkala se současného dění ve městě.

Od pana starosty Zrůbka jsme se dozvěděli o návrhu zřízení expozice o zvonech a sakrálních památkách Prácheňska v místnosti ve věži kostela a o novém projektu muzea. V prostorách pod hlavním sálem muzea/ býv. Bar/ se zřizuje loutkové divadlo a stálá expozice loutek.

Slyšeli jsme také o konečné fázi příprav na rekonstrukci náměstí a o hotovém projektu na dům pro seniory v areálu nemocnice.

Byl podán návrh na sbírku na zakoupení televize jako dar nemocnici pro pokoj , kde se léčí prof. Jiří Němec, člen SRP, aby mohl sledovat zimní Olympijské hry.

Paní Chládková podpořila sbírku na televizi, poděkovala předsedovi a výboru za činnost spolku.

Na závěr diskuse vystoupil předseda pan Jiří Zahnbauer. Poděkoval přítomným za účast na VH a pozval všechny na akce spolku v roce 2014.

Valná hromada skončila schválením usnesení, které mimo jiné doplňuje ve stanovách zájezdy jako součást činnosti spolku a podává návrh na přejmenování části ulice Plzeňská na ulici Mons. Karla Fořta.

předseda spolku J.Zahnbauer- zpráva o činnost v roce 2013

předseda spolku J.Zahnbauer- zpráva o činnost v roce 2013

pan starosta Zrůbek - nové projekty ve městě

pan starosta Zrůbek – nové projekty ve městě

Pan Halml - vzpomínka na pana Mons. Karla Fořta

Pan Halml – vzpomínka na pana Mons. Karla Fořta

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.