Valná hromada SRP 2015

Na letošní Valné hromadě spolku rodáků se první neděli v únoru 1. 2. 2015 sešlo 42 členů spolku. Pan předseda spolku přivítal pana starostu Ing. Michaela Formana a všechny přítomné. Hned po zahájení schůze jsme tichou vzpomínkou uctili členy, kteří v loňskem roce zesnuli. Paní Jana Motyková, členka výboru, Mons. Karel Fořt, Ing. Karel Jiří Němec, CSc, Jiří März.

Poté členové výboru i pan starosta popřáli paní Marii Mazourové k 80. narozeninám. Pak již valná hromada pokračovala určeným programem. Pan Jiří Zahnbauer ve zprávě zhodnotil akce v uplynulém roce.

Všechny výlety a besedy naplánované v programu na rok 2014 jsme splnili. O každé akci jsme vás na našich webových stránkách informovali. K 31.12. 2014 měl spolek 127 členů. Dalším bodem programu bylo seznámení účastníků s hospodařením spolku a revizní zprávou.

Pan Lukeš přiblížil akce naplánované na rok 2015 a rozdal anketní lístky s navrhovanými výlety, ze kterých přítomní vybrali ty, o které byl největší zájem. Byl také přednesen návrh rozpočtu na rok 2015, který stejně jako přehled hospodaření v uplynulém roce připravila hospodářka paní Anna Křesáková. Za zemřelou členku výboru paní Janu Motykovou byl zvolen pan František Krejčí.

V diskusi pan starosta Ing. Michael Forman pozdravil přítomné, poděkoval za činnost spolku. Seznámil všechny se stavem rekonstrukce náměstí v Horažďovicích. Zatím je pozastavena –archeologové pracují pod Zámkem. Vyjasňuje se nedořešené: dlažba, dokumentace, návazné akce. Celá stavba bude stát 45 milionů.

Karel Lukeš připomněl výročí, která oslavíme v roce 2015:

  • 70 . výročí osvobození.
  • 50. ročník pochodu H 50
  • Jubileum čestného člena Mudr. Blahoše

Václav Rücker připomněl 170 let divadelního spolku.

Jitka Moserová poděkovala výboru za práci a seznámila přítomné s Novým divadlem v Plzni. Komorní je přestěhované do Nového divadla, hrát se zde budou činohry a muzikály. Opery a balety zůstávají ve Velkém divadle J. K. Tyla.

Na závěr vystoupil předseda pan Jiří Zahnbauer. Poděkoval přítomným za účast na VH a pozval všechny na akce spolku v roce 2015.

Valná hromada skončila schválením usnesení.

PROGRAM SPOLKU RODÁKŮ A PŘÍZNIVCŮ HORAŽĎOVIC 2015

Datum Akce Místo konání/
odpovědné osoby
Cena

únor

Vydání Věstníku Mgr. St. Jůda M.Šimonová  

Ne

1. února

Valná hromada 14:30 U HLAVÁČKŮ  

Ne

březen

Beseda: Archeolog z náměstí Horažďovice 14:30 U HLAVÁČKŮ

Ne

17.května

Zájezd:

Bečov nad Teplou

odjezd od Hlaváčků

přihlášky:

( Ivana Koladová – Švadlenka)

sledujte plakát

Ne

21. června

Zájezd:

Zámek Konopiště

odjezd od Hlaváčků

přihlášky

( Ivana Koladová – Švadlenka)

sledujte plakát

Ne

13. září

Zájezd: Koněpruské jeskyně, Beroun

odjezd od Hlaváčků

přihlášky

( Ivana Koladová – Švadlenka)

 

sledujte plakát

28. října

Podzimní setkání rodáků s významnou osobností (bude určeno dodatečně ) 14:30 U HLAVÁČKŮ

sledujte plakát

Ne

prosinec

Adventní odpoledne s punčem 14:30 U HLAVÁČKŮ

sledujte plakát

Čas odjezdu na zájezdy a ceny budou doplněny dodatečně.

Změna programu vyhrazena.

Sledujte informace na vývěsce u Červené brány.

Výbor SRP rád přivítá na všech akcích i nečleny spolku.

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY SRP www.rodaci-horazdovice.cz

Starosta Ing. Michael Forman

Starosta Ing. Michael Forman

Účastníci Valné hromady

Účastníci Valné hromady

Předseda spolku Jiří Zahnbauer

Předseda spolku Jiří Zahnbauer

Předseda gratuluje paní Marii Mazourové

Předseda gratuluje paní Marii Mazourové

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.