Členská schůze SRP 7. ÚNORA 2016

První neděli v únoru se 63 členů spolku sešlo na členské schůzi v restauraci U Hlaváčků. Podle nového občanského zákoníku již spolky nesvolávají valné hromady, ale členské schůze.

Předseda Jiří Zahnbauer přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi.

Karel Lukeš vzpomněl na zemřelé členy – pan Karel Maxa, Jiří Slavík, František Motyka a Jaroslav Zborník.

Dále pan předseda zhodnotil akce v roce 2015. O všech akcích jsme psali na webových stránkách. Všechny přítomné seznámil s prací členů výboru, který se scházel podle potřeby a připravoval akce, s hospodařením spolku v loňském roce a s novými stanovami spolku.

Karel Lukeš představil členy výboru: Jiří Zahnbauer, Karel Lukeš, Stanislav Jůda, Karel Halm, František Krejčí, Marie Šimonová a Eva Pelešková, která převzala hospodaření spolku po paní Anně Křesákové.

Revizor účtů je Anna Krejčí.

Hlasováním, které následovalo, byly odsouhlaseny nové stanovy a složení výboru.

V roce 2015 měl spolek 135 členů.

Připravovaný program na rok 2016:

Byly navrženy tyto besedy:

  • V březnu bude pozván redaktor Josef Klíma.
  • V říjnu Lubomír Brabec, kytarista a cestovatel.
  • V prosinci se mezi rodáky objeví Josef Chalupný, Miloslav Svatoš v případě potřeby doplní program.

Byly rozdány anketní lístky s 5 návrhy na výlety v roce 2015.

Pak byla zahájena beseda :

J. Moserová seznámila přítomné s programem na výletech na Šumavu, do Kutné Hory a Jindřichova Hradce, pan Jůda s programem v Plzni a v Praze.

K. Lukeš navrhl, aby se Milan Daniel, DrSc stal čestný člen spolku. Bylo schváleno.

S. Jůda přečetl děkovný dopis paní Anně Křesákové za práci ve výboru a vedení hospodaření spolku.

Slova se v diskusi ujala ing.Hana Kalná, místostarostka MÚ. Pozdravila všechny přítomné a seznámila s největšími akcemi MÚ ve městě. Hovořila o revitalizaci náměstí a dalším archeologickém průzkum, který bude trvat 2 měsíce. V dubnu bude provedeno výběrové řízení na práce pod zemí a inženýrské sítě. Celková obnova náměstí bude hotova v polovině roku 2017. Plánovaný dům pro seniory bude mít místo pro 100 obyvatel , z toho 30 míst se zvláštním režimem. Začátek stavby je plánován v roce 2017.

Dále odpovídala na dotazy rodáků. F. Krejčí se ptal na stav chodníků. Počítá se s opravami a celkovou revitalizací prostorů na sídlištích včetně zeleně a parkovacích míst.

Aby mohla být dokončena cyklostezka v okolí města, město hledá možnosti, jak pomoci dalším obcím, na jejichž katastru vede trasa, a nemají na ně prostředky.

Byl posouzen stav silnic v Plzeňském kraji a připomenuty urgence MÚ na Plzeňském kraji.

Nový vzhled i obsah Horažďovického obzoru se rodákům líbí, ale titulní stránka byla lepší ta původní. Forma titulní stránky se bude ještě upravovat..

Na dotaz J. Zahnbauera, jaký je celkový rozpočet města, se rodáci dozvěděli,že 130 milionů korun.

Byly vyhodnoceny anketní lístky na cíle výletů spolku v roce 2016:

  • Šumava I- Kvilda
  • Kutná Hora
  • Šumava II- Modrava
  • Jindřichův Hradec

Proběhla další diskuse.

Přítomní se ptali jak bude využito kina a dalších budov ve městě, např. sokolovny a stadiounu Na Lipkách. MÚ shromažďuje podněty od občanů na jejich lepší využití.

Návrh na výzdobu zdi u křižovatky Strakonická – Plzeňská bude zadáno střední škole v HD – grafickému studiu.

Na závěr vystoupil předseda pan Jiří Zahnbauer. Poděkoval přítomným za účast na členské schůzi a pozval všechny na akce spolku v roce 2016

Autorem fotografie je Mgr. Jaroslav Presl

Členská schůze

Členská schůze

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.