Členská schůze SRP 19. ÚNORA 2017

V neděli 19. února 2017 se 59 členů spolku sešlo na členské schůzi v restauraci U Hlaváčků..

Předseda J. Zahnbauer přivítal všechny přítomné členy, pana starostu , paní místostarostku a zahájil schůzi.

Vzpomněl na zemřelé členy – paní Annu Křesákovou a Josefa Zapletala.

Dále pan předseda zhodnotil akce v roce 2016. O všech akcích jsme psali na web. stránkách. Všechny přítomné seznámil s prací členů výboru, který se scházel podle potřeby a připravoval akce. Oznámil odstoupení 3 členů výboru. Karel Lukeš, Stanislav Jůda a František Krejčí ukončili práci ve výboru. Předložil návrh na změnu stanov o snížení počtu členů výboru ze 7 na 5 a představil nového člena výboru, pana Josefa Chalupného. Členská schůze změnu stanov a nového člena výboru schválila.

S hospodařením spolku v loňském roce a rozpočtem na rok 2017 seznámila přítomné hospodářka spolku, paní Eva Pelešková.

Pan Karel Halml přednesl zprávu revizorky paní Anny Krejčové o revizi účtů a správném hospodaření spolku.

V roce 2015 měl spolek 130 členů.

Připravovaný program na rok 2017:

Byly navrženy tyto besedy. 9. dubna přijede pan Emil Kintzl, znalec staré Šumavy . V říjnu poví rodákům o své zajímavé práci pan Josef Chalupný. V prosinci se mezi rodáky objeví další jistě zajímavý host, který bude ještě doplněn.

Byly rozdány anketní lístky se 4 návrhy na výlety v roce 2017.

Pak byla zahájena beseda :

J. Moserová seznámila přítomné s programem na výletech na Šumavu, do Mariánské Týnice, Plasů, Červené Lhoty a Temelína.

Panu Karlu Halmlovi popřál pan předseda všechno nejlepší k 80. narozeninám a předal mu dar- obraz kostela v Malém Boru, odkud pan Halml pochází.

Slova se v diskusi ujal ing. Michael Forman, starosta MÚ.

Pozdravil všechny přítomné a seznámil je s největšími akcemi MÚ ve městě.

Hovořil o revitalizaci náměstí. Práce pod zemí a inženýrské sítě jsou již hotové. Začátkem února byla stavba předána stavební firmě, která provede stavbu povrchu náměstí. Termín dokončení je stanoven do 30.9.2017 . Další připravenou stavbou je Dům pro seniory.

Čeká se jen na územní rozhodnutí. Stavba bude zahájena v letošním roce. Dále je připraven projekt na postupnou revitalizaci sídlišť Blatenská a Šumavská. Plán obsahuje stavbu parkovacích míst, úpravu chodníků a zeleně. Tyto akce podrobněji vysvětlila místostarostka Ing. Hana Kalná. Celkové náklady na Dům pro seniory je 200 miliónů korun.

Pan starosta také vysvětlil situaci okolo kácení stromů ve městě. Jmenoval další nutné stavby ve městě. Kruhový objezd na křižovatce na Třebomyslice, přestavbu jezu Mrskoš, úpravu sportovního areálu na Lipkách a další.

Dotazy přítomných byly také zodpovězeny. Po skončení archeologického průzkumu budou vytvořeny 3D modely , které znázorní postupnou zastavěnost náměstí v určitém období.

Kamenné desky z náměstí budou zatím v depozitu- není pro ně uplatnění.

Byly vyhodnoceny anketní lístky na cíle výletů spolku v roce 2017:

  1. Šumava
  2. Červená Lhota
  3. Plasy.
  4. Temelín

Na závěr vystoupil předseda pan Jiří Zahnbauer. Poděkoval přítomným za účast na členské schůzi a pozval všechny na akce spolku v roce 2017.

Zapsala : Marie Šimonová

Gratulace panu Halmlovi

Gratulace panu Halmlovi

Pan Karel Halml oslavil 80 let

Pan Karel Halml oslavil 80 let

Paní Jitka Moserová hovoří k rodákům

Paní Jitka Moserová hovoří k rodákům

Starosta Ing. Michael Forman

Starosta Ing. Michael Forman

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.