Valná hromada 2011

Třináctá Valná hromada po obnovení spolku se konala v neděli 6.února v restauraci „U Hlaváčků“ za účasti 47 členů. V úvodu přivítal František Moser všechny přítomné a krátce zhodnotil uplynulý rok 2010.

Všechny naplánované akce se uskutečnily a byly zhodnoceny jako zdařilé.

Paní Křesáková seznámila Valnou hromadu s hospodařením spolku v roce 2010 a revizor p. Zahnbauer s kontrolou účetnictví a hospodaření, které je vedeno přehledně a srávně. Spolek má 127 členů, tři členové v roce 2010 zemřeli. Na závěr roku 2010 SRP instaloval internetové stránky www.rodaci- horazdovice.cz, které byly na valné hromadě promítnuty.

V další části valné hromady pan F. Moser seznámil členy s programem na rok 2011.
Všechny akce budou včas uveřejněny ve skříňce u Červené brány a v měsíčníku Obzor.
Po projednání rozpočtu na rok 2011, který byl navržen pí Křesákovou, byla zahájena diskuze.

První se ujal slova horažďovický starosta Mgr. Karel Zrůbek. Nejprve pozdravil všechny přítomné a přijal členství ve spolku. Poté navrhnul výboru SRP, aby nominoval 1 nebo 2 členy do komise pro rozvoj koncepce města. Poděkoval za upozornění, že je nutné opravit schody na věži kostela a slíbil, že město zjedná nápravu. Na závěr upozornil zúčastněné, že bude znovu projednávána otázka úložiště vyhořelého jaderného odpadu a vyzval spolek, aby se stavbou úložiště vyjádřil nesouhlas a podpořil tak město.

Další slovo si vzal František Moser .Předložil ke zvážení obnovu cihelny v Boubíně, pak upozornil, že je nutné opravit skříňky u Červené brány. Navrhl jmenovat prof. Ferdinanda Kinského a Mons.Karla Fořta čestnými členy spolku. Jeho návrh byl hlasováním přijat.

Další část diskuze se věnovala různým problémům ve městě a okolí. Většina dotazů zúčastněných směřovala na starostu Zrůbka. Ten postupně odpovídal na dotazy týkající se možnosti pohřebních obřadů ve hřbitovním kostele, malého obchvatu města, revitalizace náměstí, fasády zámku, plánované výstavby domova pro seniory a dalších projektů.

V závěru jednání byl schválen plán akcí a rozpočet na rok 2011.

Účastníci valné hromady

Účastníci valné hromady

Starosta Mgr. Zrůbek

Starosta Mgr. Zrůbek (vpravo)

F. Moser představuje plán na rok 2011

F. Moser představuje plán na rok 2011

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.